Top

Pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir UAB „KORTEKA“ (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje  korteka.eu susijusias nuostatas.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis taisyklėmis.
  3. Pirkti korteka.euinternetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarką, ir juridiniai asmenys.
 2. Asmens duomenų apsauga
  1. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje korteka.eutikslais bei administravimo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatytą tvarką.
 3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, kitus reikalingus duomenis ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
 4. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes  korteka.euinternetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ar prekės užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.
  3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir grąžinama originalioje pakuotėje.
  4. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
 5. Pirkėjo įsipareigojimai
  1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka. Pagal pageidavimą Pirkėjas gali užsakyti papildomą paslaugą – Prekių pristatymas į nurodytą adresą – už papildomą mokestį.
  2. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
 6. Pardavėjo teisės
  1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
  2. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 7. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės  korteka.euteikiamomis paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.5. punkte nurodytomis taisyklėmis.
  3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekės per su Pardavėju suderintą terminą.
 8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
  1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje  korteka.euir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  2. Apmokėjimas už prekes vykdomas iš anksto, pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo identifikacijos numerį, vardą, pavardę bei mokėjimo paskirtį.
  3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 3 (trys) darbo dienas. Tik gavus apmokėjimą už prekes, arba, suderinus su Pardavėju, gavus nustatyto dydžio avansą, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 9. Prekių pristatymas
  1. Pirkėjas užsakytas prekes nemokamai atsiima iš Pardavėjo sandėlio, esančio adresu Kalvarijų g. 28, Vilnius.
  2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
  3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtinimą ir el. paštu atsiustą užsakymo lapą.
  4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  5. Pagal pageidavimą, Pirkėjas, už papildomą mokestį, gali užsakyti pristatymo paslaugą. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu. Prekes pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu susisiekus su internetinės parduotuvės krteka.eu konsultantui ir suderinus su Pirkėju pristatymo laiką nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.
  6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamas subjektui. Visais atvejais prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip prekės nebus perduotos.
  7. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  8. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos.
  9. Transporto įmonė įsipareigoja iškrauti prekes iš automobilio ir užnešti į paroštą vietą (būtinas tvirtas pagrindas, patogus privažiavimas, vieta neapkrauta kitais daiktais ir pan.). Nesudarius tokių sąlygų, vežėjas prekes gali grąžinti į Pardavėjo sandėlį. Tokiu atveju reikės iš naujo derinti papildomą užsakymo pristatymo laiką ir sąlygas.
  10. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  11. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį be pastabų. Laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sąlygas.
  12. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekes nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.
  13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 10. Prekių grąžinimas.
 11. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  1. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
  2. Skysčio pavidalo prekės nėra grąžinamos. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų ne skysčio pavidalo prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
  3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, ir aprašo situaciją.
  4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).
  5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
  6. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, ir užpildydamas prekių keitimo – grąžinimo formą.
  7. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.
  8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 4-7 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos arba Pardavėjas turi įtarimų, kad Pirkėjas manipuliuoja situacija savo naudai.
  9. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
 12. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktu duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
  4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 13. Informacijos siuntimas
  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 14. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  3. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami LR įstatymu nustatyta tvarka.