Top

PRODUKTAI

Rankų dezinfekavimo priemonė «DisinfViro» – 5 l

16,95

- +

Aprašymas

Rankų dezinfekantas alkoholio pagrindu. Paruoštas naudojimui. Priemonė skirta higieninei rankų ir odos dezinfekcijai, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse. Pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomenduojamą formulę Nr.1. Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-COV-2 (2019-2CoV) virusas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR- (A-01VNO603579-20-182), galioja iki 2025 m. liepos 21 d.

Veiklioji medžiaga: žemės ūkio kilmės rektifikuotas etilo alkoholis denatūrantai pagal bendrą EU visiško denatūravimo formulę. Etilo alkoholio kiekis, tūrio % – 80,0 ±5%, Sudėtyje yra glicerolio, vandenilio peroksido.

Naudojimas: Užpilkite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius. Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS. Labai degus skystis ir garai. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje. Turinį/ talpyklą (išmesti ) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biurą. Arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro tel. 852362052, 868753378.

Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Gamintojas: UAB Baltic Trading