Top

PRODUKTAI

Paviršių dezinfekavimo priemonė «DisinfViro» – 5 l

16,50

- +

Aprašymas

Paviršių dezinfekantas alkoholio pagrindu. Skirtas greitai dezinfekcijai. Paruoštas naudojimui. Priemonė skirta higieninei paviršių dezinfekcijai namuose, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse. Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-COV-2 (2019-2CoV) virusas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-325 (A-0204VNO603566-20-167), galioja iki 2025-06-18.

Veiklioji medžiaga: Etilo alkoholis, % kiekis, apskaičiuotas pagal sunaudoto alkoholio kiekį, 70 – 72 %, Spalva – skaidrus be priemaišų skystis. Kvapas – specifinis rektifikuoto etilo alkoholio ir denatūrantų.

Naudojimas: Užpurškite dezinfekantą ant paviršiaus, palaukite kol nudžius. Nepalieka lipnaus sluoksnio.

TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS. Labai degus skystis ir garai. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje. Turinį/ talpyklą (išmesti ) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

PATEKUS Į AKIS. Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biurą. Arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro tel. 852362052, 868753378.

Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Gamintojas: UAB Baltic Trading